Make your own free website on Tripod.com

ห้องรับแขก

ตำแหน่งของห้องรับแขก

เมื่อสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ของห้องรับแขกนั่งเล่นได้แล้ว จึงนำบทบาทนั้นมาเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของห้องดังกล่าว ว่าควรจัดตำแหน่ง ณ จุดใดของบ้าน ซึ่งมีหลักง่ายๆดังนี้
  1. ถ้าจัดไว้เพื่อต้อนรับแขกโดยเฉพาะควรจัดห้องนี้ให้อยู่ส่วนใกล้ทางเข้าออกบ้านให้มากที่สุด เพราะสามารถกำหนดให้แขกไม่ต้องเดินผ่านในบางจุดที่ไม่ควรเดินผ่านหรือเราไม่ต้องการให้เห็น
  2. ควรถ่ายเทอากาศได้ดี
  3. ควรมีเฉลียงหรือระเบียงเพื่อสร้างความสดชื่น และควรอยู่ทางทิศเหนือหรือตะวันออกเพื่อจะได้ไม่ถูกแดดยามบ่ายรบกวน หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรลดแสงแดดด้วยการติดผ้าม่านและปลูกต้นไม้ หรือติดฟิล์มกรองแสง
  4. ขนาดของห้องควรได้สัดส่วนกับตัวบ้าน
  5. ไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ๆมีคนเดินผ่านไปมาซึ่งนอกจากจะเป็นการรบกวนแลวยังเป็นการไม่สุภาพอีกด้วย ในกรณีที่แยกห้องนั่งเล่น และห้องรับแขกจากกัน ก็ควรจัดห้องนั่งเล่นให้อยู่ส่วนในสุดเพื่อลดเสียงรบกวนจากถนน หรือสายตาของคนที่เดินผ่านไปมา

หน้าแรก ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว


ส่งe-mailติดต่อเรา
โดย นางสาวทิตยา จันทร์สุข เลขที่นั่ง1.53

This free script provided by
JavaScript Kit